سه شنبه 13 خرداد 1399 | Tuesday 2 nd of June 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-5- معرفی سرور مدیریت تماس سیسکو CCM

سرور های مدیریت تماس سیسکو حکم جایگزین PBXها را در سیستم مخابراتی IPدارند.تصمیمات مدیریت تماس[1]  و جستجوی کل تماس[2]  این امکان را به شما می دهند که تعیین کنید کدام تلفنIPبا کدام شماره تلفن تماس بگیرد.

از جمله ویژگی های مدیریت تماس ،تصویر و امنیت می باشند که از طریق انها می توانیم تصویر شخصی را که با او صحبت می کنیم، ببینیم و بسته های صوتی خود را در مقابل استراق سمع های احتمالی حفظ کنیم. CCMترکیب نرم افزاری است که بر روی برنامه های سرور مورد تایید سیسکو اجرا می شود . CCMتصمیمات ارسال تماس را اخذ می کند.تلفن های IPرا کنترل کرده و قادر به پشتیبانی ویژگی های دیگری نیز ، مانند مکالمه همگانی و یا انتقال تماس می باشد. CCMمغز متفکر شبکه مخابراتی IPاست.مدیریت تماس سیسکو دارای یک نسخه فوری[3]  یا پر سرعت نیز می باشند، که به جای سرور ، بر روی مسیریاب سیسکو فعالیت می کند.

طرح زیر را در نظر بگیرید .گوشی تلفن  IPسیسکو برداشته می شود .تلفن IPبا استفاده از پروتکل کنترل مشتری کوچک [4] ، به سرور CCMخبر می دهد که گوشی برداشته شده است.سرور CCMبا مشاهده این شرایط، به تلفن IPدستور می دهد تا زنگ شماره گیری را بزند. تماس گیرنده ، ارقام را بر روی تلفن IPشماره گیری کرده و SCCPارقام شماره گیری شده را به سرور CCMمی فرستد.

سرور CCMدارای یک نقشه شماره گیری [5]، یعنی یک مجموعه از دستور العمل ها برای دستیابی به شماره تلفن های مختلف است. پس از اینکه CCMارقام شماره گیری شده را بررسی کرده  و ورودی طرح شماره گیری قابل استفاده را تعیین کرد ، ان گاه سرور CCMبه تلفن IPمقصد خبر می دهد که یک تماس ورودی دارد. پس از اینکه گوشی تلفن مقصد برداشته شد ، یک رشته پروتکل انتقال بلادرنگ  RTP[6] مستقیما بین تلفن های IPتنظیم شده و شروع به فعالیت می کند.

شکل 3-5) تنظیم تماس CC[1] Partitions

[2] Calling Search Space

[3] Express

[4] Skinny Client Control Protocol – SCCP

[5] Dial Plan

[6]  Real –Time Transport Protocol – RTP

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26