شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1-5- برخی از قابلیتهای و امکانات ویژه مرکز تلفن

·امکاناستفادهترکیبیازتکنولوژیهایمختلف(انالوگ- دیجیتال-IP)

مرکزتلفنترکیبی،یکسیستممبتنیبرشبکهIPمیباشد. علاوهبرپشتیبانیازخطوطتلفنمعمولی انالوگ (اعمازشهریوداخلی)،امکاناتصالخطوطدیجیتالونیزداخلیهایIPراازطریقبسترشبکهIP  فراهممینماید،بهگونهایکهکلیهتکنولوژیهایمذکوربهصورتیکپارچهودرکنارهمدیگردرسیستمقابلاستفادهمیباشند.شبکهIPمورداستفادهممکناستیکشبکهمحلی،یکشبکهگستردهخصوصیسازمانی،شبکهاینترانتملییاشبکهجهانیاینترنتباشد. اینمرکزتلفنباکلیهگوشیهایتلفنمعمولیوگوشیهایIPاستانداردسازگارمی باشد. بدیهی استامکاناستفادهازدستگاهکامپیوترهمراهبانرمافزارهایIP PhoneنیزوجودداردبهدلیلاستفادهازبسترشبکهIP،نیازبهکابلکشیجداگانهبرایتلفنهادرسازمانوجودندارد،کهاینزماناجرایسیستمرابهویژهدرسازمانهایبزرگبهشدتکاهشمی دهدوازپیچیدگینگهداریتاسیساتنیزمیکاهد.

· امکاناستفادهازخطوط  E1 PRI

دستگاهعلاوهبراینکهامکاندریافتخطوطتلفنیمعمولیPOTSرابهعنوانخطشهریدارد،امکاندریافتخطوطدیجیتالE1 PRIرانیزدارامیباشد. مزایایاستفادهازخطوطE1 PRI  بهشرحزیرمی باشد:

•       امکانتعریف1000شمارهتلفنمستقیمموردنیازسازمانبرروییکخطE1بدونپرداختهزینهاضافیکهامکانارتباطسریعومستقیمتماسگیرندگانراازبیرونباکارکنانسازمانفراهممیکند.

•       کیفیتصدایبالاترازخطوطانالوگمعمولیماهیتخطوطE1دیجیتالمیباشد.

•       عدمنیازبهکابلکشیاضافهبرایتوسعهایند.(کلیهامکاناتخطE1برروییکزوجسیمارائهمی شود ).

•       کاهشهزینهنگهداری.

•       امنیتبالایاستفادهازخطوطدیجیتال(عدمامکانشنودبوسیلهانشعابکابلیرویخطوطE1)

· مکالمهتصویری

اینمرکزتلفنامکانبرقراریمکالمهویدئوییرامیانداخلیهایIPفراهممیکند باپشتیبانیازپروتکلH.264مکالمهتصویریرابابالاترینکیفیتامکانپذیرمیکند. برایبرقراریارتباطویدئوییمیتوانازگوشیهایIPدارایقابلیتارتباطویدئو،ویاکامپیوترهمراهباwebcamاستفادهنمود.

· پستصوتی[1]  

دراینمرکزهرداخلیدارایپستصوتیاختصاصیمیباشد. دستگاهمیتواندبرایتمامداخلیهابهعنوانیکدستگاهپیامگیرمستقلوقابلمدیریتعملنماید. کاربرمیتواندازهرمحلدلخواهازطریقایمیل،ارتباطوب،یاتماستلفنیازبیرونوبادراختیار  داشتنرمزومجوزمربوطهنسبتبهشنیدنپیغامهایگذاشتهشدهومدیریتصندوقصوتیخوداقدامنماید.

· گزارشگیریکارکردمخابراتیوجزئیاتتماس[2]

مدیرانسیستمدارایمجوزورمزمربوطه،میتوانندازطریقوبوازهرنقطهایکهقراردارندعملکردمخابراتیسازمانرامشاهدهنمایند. امکانگزارشگیریبراساسبازهزمانیمعین،باتعیینشمارهمبدایامقصدتماسبهطورکاملیابخشی،مدتمکالمه،نتیجهتماسموفق،اشغال،عدمپاسخگویی،خطشهریمورداستفادهو.... وجودداردوبهعبارتدیگرمیتواندهرنوعگزارشقابلتصوررادرخصوصکارکردمخابراتیسیستمبهسرعتمشاهدهنمود. همچنینقابلیتمشاهدهجمعبندیاماریازگزارشاتوجوددارد

· تلفنگویایتعاملی[3]

در  اینسیستمهرخطداخلیویاخطشهریمیتواندبهعنوانیکتلفنگویایمستقلعملنماید. بهعبارتدیگردستگاهبهعنوانیکسیستمتلفنگویایمستقلوقابلمدیریتبررویهریکازپورتهاعملمی نماید.

· کنفرانسنامحدود

دراینمرکزامکانکنفرانسصوتیبینتعدادنامحدودیازافراد(رویخطوطداخلیویاشهری)وجوددارد. باتعریفیکداخلیموقتمجازیبهعنواناتاقگفتگو،وباتعیینشرکتکنندگانمجاز،میتوانجلساتصوتیباتعدادنامحدودشرکتکنندهبرگزارنمود. بهمنظورجلوگیریازتزاحمصدادرهنگامیکهتعدادافرادزیاداست،می توانمیکروفونرافقطبرایتعدادیازشرکتکنندکانبازگذاشتوسایرینفقطبهعنوانشنوندهدرکنفرانسحضورداشتهباشند.

· فکسمجازی[4]

هرکاربرمیتواندبرایخودیکشمارهفکساختصاصیداشتهباشد. فونیکسمیتواندبرایهرداخلیبهعنوانیکدستگاهفکسمستقلعملنماید. اینامکانبهطورخودکارفکسدریافتیرادرونمرکزتلفنبافرمترایجPDFذخیرهمیکندوکاربرمیتواندازطریقاتصالوبانرامشاهدهودرصورتتمایلچاپ  نماید. مزیتجانبیاینقابلیت،ثبتوارشیوخودکارفکس هایدریافتی،زماندریافتیکنسخهازفکس،وشمارهتلفنارسالکنندهمیباشد. مزیتدیگران،محرمانهباقیماندنفکسهایهرداخلیمیباشد. چراکهمعمولادرمحیطهایکاری،دستگاهفکسدرمحلعمومیقرارداردوفکسهایدریافتیتوسطافرادمختلفرویتمی شوندامابااستفادهازفکسمجازیفقطکاربرمربوطهباداشتنرمزخودمیتواندانرامشاهدهنماید.

· انتقالتماسبهخطشهری

بهدلیلطراحییکپارچهسیستم،میتوانمکالماتراازهرپورتبهپورتدیگرمتصلکرد. براینمونه،چناچهیکتماسگیرندهازبیرونبااپراتورتماسبگیردوبخواهدباشخصیدرسازمانصحبتکند،اپراتورمیتواندحتیاگرشخصموردنظردرساختماننباشدتماسرابهشمارهموبایلیامنزلویمتصلنماید،بدوناینکهازنظرتماسگیرندهبیرونیتفاوتیدرفرایندبرقراریاتصالاحساسشود.

· توزیعخودکارتماس[5]

افرادمیتوانندازبیرونباتلفنهایداخلیمجموعهمستقیماتماسبرقرارکنند. اینامکانازطریقتعریفنوعخاصیتلفنگویابانامACDامکانپذیرمیباشد. چنانچهفردتماسگیرندهشمارهداخلیشخصموردنظرخودرابداندانراواردمیکندونیازیبهانتظاربرایمکالمهبااپراتورنخواهدداشت.

· رمزبندیارتباطات

برایارتباطاتبینمرکزی(یکدستگاهبادستگاهدیگر)درسیستماینامکانوجودداردکهانتقالمکالماتبررویبسترشبکهIPبهصورترمزبندیشدهصورتبگیرد. اینموضوعضریبامنیتراازلحاظجلوگیریازشنودغیرمجازبهشدتافزایشمیدهد. لازمبهتاکیداستکهبهلحاظعلمی،غیرقابلنفوذبودنهیچمکانیسمامنیتیرادرسیستمهایالکترونیکینمیتوانبهطور100%تضمیننمودامابایددانستکهدرمقایسهباسایرگزینههاوسیستم هایفعلیموجوددرسازمان ها(یعنیسیستم هایارتباطیانالوگ،دیجیتال،وIPبدونرمزبندیاینمکانیسمهزارانبارمطمئن ترمیباشدواحتمالنفوذبهاننزدیکبهصفراست).

· صفتماس[6]

برایمدیریتتماسها،بهویژهدرمراکزتماس  یاروابطعمومیسازمانها،امکانقراردادنتماس هایرسیدهازخطوطشهریدریکصفمجازیمیباشد. بهمحضازادشدنخطاپراتورتماسهایموجوددرصفبهویمنتقلمیشود. برایتقسیمباربررویاپراتورهابهروشدلخواهو... تنظیماتگوناگونیدرسیستمپیشبینیشدهاست.

· واکنشمبتنیبرشمارهتماسگیرنده [7]

اینامکانوجودداردکهواکنشسیستم(اینکهچهپیامیپخشمیگرددیاچه«واکنشی» اجرامی شود)درهنگامدریافتیکتماسازبیرون،برحسبشمارهCaller IDشخصتماسگیرندهمتفاوتباشد. براینمونه،چنانچهازیکشمارهتلفنخاصتماسیگرفتهشد،بهجایپیامخوشامدگوییهمیشگی،سیستمپیاممتفاوتیراپخشکندیاویرابدونپخشپیاماولیه،مستقیمابهیکداخلیمتصلنماید.

· مرکز تلفن مجازی [8]

بااستفادهازسیستماینامکانفراهممی گرددکهدرصورتتمایلمدیریت،تعدادیازواحدهایسازمانرابهعنوانواحدهایمستقلدرنظرگرفتوبرایهرکدامازانهایکمرکزتلفنمجازیایجادکرد. هرمرکزمجازیمیتواندخطوطشهریمختصبهخودرابرایدریافتوارسالتماسداشتهباشدوعلاوهبربهرهگیریازامکاناتعمومیسازمان (خطوطمشترک،تنظیماتوتعاریفمخابراتیخاصخودراداشتهباشد).اینقابلیتهرگونهنیازبهخریداریمراکزتلفنمتعددرادرسازمانهایبزرگازبینمیبردوعلاوهبرصرفهجوییدرهزینهخرید،هزینههاینگهداریمجموعهمخابراتسازمانرابهشدتکاهشمیدهدچراکهبهلحاظفیزیکیکلیهخطوطوتجهیزاتدرمرکزاصلیتجمیعمیشوند.

· ارشیو و بازیابی مکالما

بااستفادهازاینسیستممیتوانمکالماتموردنظرراضبطوارشیونمود. اینقابلیتدرمراکزتماسوروابطعمومیسازمانهاکاربردفراواندارد. اینامکانبهصورتپیش فرضدرهیچیکازدستگاههایساختهشدهوجودندارد،وفقطبادرخواسترسمیومکتوبخریداروپسازپرکردنفرممربوطهبارعایتقوانینومقرراتکشوردردستگاهقراردادهمیشود. علاوهبراین،بهمنظورشفافیتکاملوجلوگیریازهرگونهسوءاستفاده،اینقابلیتازپایهبهگونهایطراحیشدهکهاستفادهازانفقطدرصورتیممکنمی باشدکهدیسکUSBبیرونی[9]بهپورتUSBدستگاهمتصلباشد. بهدلیلعدموجودstorage پرظرفیتدرداخلدستگاه،هرگونهضبطمحتوایمکالماتصوتیبدونوجوددیسکخارجیمطلقاغیرممکناست. ایننکتهباعثمیشودکهصرفابامشاهدهظاهربیرونیدستگاهبتوانبهسادگیوجودچنینامکانیرادردستگاهتشخیصداد: کافیستملاحظهشودکهایاچیزیبهپورتUSBدستگاهمتصلاستیاخیر.

· توزیع مناسب خطوط شهری بین داخلی ها با تعیین سطح دسترسی

 اینامکانوجودداردکهخطوطشهریدستهبندیشدهودسترسیهرداخلیبههردستهازخطوطشهریبهطورجداگانهتعریفشود. ضمنااینامکانهستکهدسترسیهرداخلیبرایشمارهگیریبیرون،تاجزییترینحالتتعیینشود. براینمونهمیتوانشمارهگیریصفررابراییکداخلیبستامایکیادوشمارهموبایلخاص،یایککدشهریخاصرابرایویازادگذاشت. همچنیناینامکانوجودداردکهبازکردندسترسیشمارهگیریصفرودوصفرباواردکردنپینکدیارمزمخصوصهرشخصصورتبگیرد.

· شماره گیری خودکار

این امکان وجود دارد که کاربر شماره مورد نظر خود را به مرکز دهد تا دستگاه به طور خودکار شماره گیری را تا زمان برقراری موفقیت امیز تماس تکرار کند.

· پاسخگویی غیرهمزمان (Q & A)

بااستفادهازاینامکانکه"پرسش و پاسخ"  نیز نامیده می شود، کارشناس یا مسئولین یک سازمان می توانند سوالات و درخواستهای ارباب رجوع را در زمانی که برایشان مناسب است شنیده و پاسخ دهند. نحوه عملکرد بدین شکل است که تماس گیرنده پیام خود را بر روی صندوق صوتی مسئول مربوطه می گذارد و سیستم یک شماره پیگیری را به وی اعلام می کند. سپس مسئول مربوطه پس از شنیدن پیام، پاسخ انرا در سیستم ثبت می کند به عبارت دیگر برای تماس گیرنده پیغام می گذارد.(تماس گیرنده در تماس بعدی خود با وارد کردن کد پیگیری می تواند پاسخ خود را بشنود).[1] Voice Mail

[2] Call Detail Records - CDR

[3] Interactive Voice Response - IVR

[4] Virtual Fax

[5] Automatic Call Distribution- ACD

[6] Call Queues

[7] Caller-Based Reaction

[8] Virtual PBX

[9] External USB Storage

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26