شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1-5- کاربردها و مزایای مرکز تلفن نسل جدید

ایجادصرفهجوییهایمستقیمدرسازمان ( مدیریتی)

•       کاهشهزینهمکالماتبااستفادهازبسترشبکهIPسازمان

•       کاهشهزینههایخریددستگاهفکس، عدمنیازبهخریددستگاههایفکسمتعدد

•       حذفهزینههایجاریفکسشاملکاغذ،جوهر،برق،هزینههایتعمیرونگهداری

•       حذفهزینهخریدونگهداریمراکزتلفنمتعددبرایمعاونتهاوبخشهایمستقلدرسازمان،ضمنحفظاستقلالانها

•       کاهشحجممکالماتغیرکاریوغیرضروریبابهرهگیریازنظارتمؤثربرکارکردمخابراتیسازمان 

•       کاهشیاحذفهزینهکابلکشیمخابراتیونگهداریان،بهویژهدرساختمانهایجدید

•       کاهشهزینهخریدونصبخطوطتلفنشهریبرایسازمان،بااستفادهازخطوطE1 PRI

•       حذفهزینهخریدتجهیزاتجانبیمجزا،ازقبیلسیستمهایتلفنگویا،صندوقصوتی،ارشیومکالمات،سیستمهایاپراتوریومرکزتماس.

ایجادصرفهجوییهایغیرمستقیم  (زمانونیرویانسانی)

•       کاهشاتلافوقتمدیرانسازمان،بهدلیلامکانجایگزینیبرخیجلساتحضوریباجلساتویدئوییویاکنفرانسصوتی

•       کاهشاتلافوقتاپراتورهاودرنتیجهکاهشتعداداپراتورلازمبرایپاسخگوییبهتماس ها 

•       کاهشاتلافوقتکارکنانسازمانبرایشمارهگیریبیرون،ضمنحفظکنترللازم

    شایانذکراستکهدرنمونههایبررسیشده،پسازمدتکمترازدوسالهزینهانجامشدهبرایخرید    مرکزتلفن،ازمحلصرفه جوییهایبالاجبرانشدهاست.

تکریماربابرجوع (تماسگیرندگان)

•       کاهشزمانانتظارتماسگیرندگان

•       افزایشدرصدتماسهایموفق(تماسیکهعملامنجربهمکالمهتماسگیرندهباشخص موردنظرشمی شود)کهغالبامنجربهکاهشمراجعهحضوریتماسگیرندگانبهسازمانوکاهشرفتوامدشهریمی گردد.

•       امکانکنترلکیفیتپاسخگوییبهتماسگیرندگانتوسطمدیریت. اینموردمنجربهامکانپیگیریشکایاتتماسگیرندگانونیزامکانارتقاءسطحاموزشاپراتورهادرصورتلزوممی گردد

•       پاسخگویی24ساعتهبدوننیازبهاپراتور،درمواردیکهاطلاعاتثابتیبایدبهتماسگیرندهدادهشود.

•       کاهشاتلافوقتتماسگیرندگانباسیستمپاسخگوییغیرهمزمان

افزایشامنیت  ارتباطاتسازمان

•       امکانگزارشگیریسریعودقیقازکلیهابعادکارکردمخابراتیسازمان

•       کاهشامکانشنودناخواستهمکالمات (درحدصفر)  بااستفادهازرمزبندیداخلیسیستم

•       امکانارشیووبازیابیمکالماتموردنظر،توسطمدیریتیامقاممسئول. اینقابلیتمعمولادرمراکزتماس[1] یاروابطعمومیسازمانهابسیارپرکاربرداست. اینامکاندرحالتعادیدرهیچیکازمراکزتلفنساختهشدهوجودندارد،وفقطدرصورتدرخواسترسمیومکتوبخریداروپسازتکمیلفرممربوطه،برابرباقوانینومقرراتکشوردرمرکزتلفنتعبیهمیگردد.

•       شفافیتکاملدرپیادهسازیقابلیتارشیووبازیابیمکالماتقابلیتفوق،بهگونهایکهصرفاًبامشاهدهکردنظاهربیرونیدستگاهوبدوننیازبهداشتنتخصصفنیویژهای،میتوانبهراحتیتشخیصدادکهقابلیتفوقدریکمرکزتلفنوجودداردیاخیر.

بهره گیری از مدرن ترین فناوری ارتباطیNGN

 مرکز تلفن های نسل جدید بر اساس جدیدترین فناوری ارتباطی جهان (فناوری نسل جدید یا NGN) طراحی شده اند. با استفاده از این فناوری، افزایش کیفیت و تنوع خدمات مخابراتی که در دسترس سازمان قرار می گیرد به خودی خود ارزشمند بوده و سبب افزایش سطح و اعتبار سازمان می گردد.

 [1]  Call Center

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26