شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
6-3- تکنولوژی ISDN

، در طول سال های دهه 1980 ایجاد شد و یک پروتکل بسیار دقیق و کامل است.یک مدار ISDNاز کانال های B(B-Channels)و یک کانال D(D-Channel) تشکیل شده است. یک کانال B، کانال "حامل" [1] است که صوت ، داده و یا تصویر را جابه جا می کند. این کانال های حامل معمولا در  سرعت    kbps64 ، اطلاعات را منتقل می کنند. یک کانال Dبه عنوان یک کانال "علامت دهی"[2]عمل می کند، به این معنی که کانال D، داده های ضروری جهت برقراری و یا قطع تماس ها ، بر روی کانال های Bرا حمل می کند.شما می توانید با توجه به احتیاجات پهنای باند خود ، یکی از انواع BRIیا PRIاز خانواده ISDNرا انتخاب کنید.

•  BRI-اتصالات BRI ISDN  شامل دو کانال B،kbps64 و یک کانال D،   kbps16 

و در نتیجه یک مجموعه پهنای باندkbps 128 می باشد.

•  PRI-یک اتصال PRI ISDNمی تواند از کانال های هر یک از مدار های T1و یا E1استفاده کند. اگر PRIبر روی مدار T1قرار بگیرد ، 23 عدد از 24 کانال T1به عنوان کانال Bو یک کانال باقیمانده به عنوان کانال Dاستفاده می شود، در نتیجه مجموعه پهنای باندMbps 472 /1 خواهد بود.اما اگر PRIروی یک مدار E1قرار بگیرد ، 30 عدد از 32 کانال E1به عنوان کانال های Bاستفاده خواهند شد.

  در هر یک از این نمونه ها ، کانال Dاز Q.931به عنوان پروتکل علامت دهی خود استفاده می کند.         اتصالات PRI ISDNغالبا برای اتصال PBXشرکت به PSTNبه کار می روند. PRIبرای محیط       های  بزرگ تر مناسب تر بوده و  BRI ISDNنیز در محیط یک شرکت کوچک یا یک شرکت خانگی  مناسب تر می باشد.


[1] Bearer

[2] Signaling

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26