شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-3- رابط انالوگ E&M

  یک رابط انالوگ است که در بسیاری از سیستم های PBXامروزی یافت می شود.بسیاری معتقدند که Eبه جای Ear(گوش) و Mبه جای Mouth(دهان ) به کار رفته است.سایر صاحب نظران بر این باورند که Eنشان دهنده  Earth(زمین) و Mنشان دهندهMagnet  (اهنربا) است.همچنین ممکن است در جای دیگر بخوانید کهEنشان دهنده rEceive(دریافت)و Mنشان دهنده  TransMit(انتقال) میباشد.تعریف گوش و دهان یک تصویر مجازی در ذهن از نقش Eبرای دریافت و نقش Mبرای انتقال و جابجایی ایجاد می کند.

توجه داشته باشید که در مسیر اصلی صوت، از اتصال دهنده های Eو M(سیم) استفاده نمی شود، اما یک اتصال E&M همچنان از سیم های رفت و برگشت(Tip and ring) برای انتقال صدای واقعی استفاده می کند.گاهی اوقات به جای اینکه یک سیم tipو یک سیم ringداشته باشیم، از دو سیم برایTipو دو سیم برایring استفاده می شود.

اگر یک شرکت دارای رابط E&Mدر PBXخود برای برقراری ارتباط با یک PBXراه دور باشد ، ما میتوانیم با اتصال رابط E&Mموجود در PBX، به یک رابط E&Mدر یک مسیریاب ، سرمایه اصلی شرکت را بر روی رابط E&M، PBXحفظ کنیم.سپس مسیریاب با استفاده از یک رابط WANسنتی ( قدیمی ) ، مانند یک رابط سریالی ، به شبکه IP WAN  متصل شود . در چنین شرایطی دیگر مجبور به استفاده از رابط  E&M، برای اتصال بین یک PBXو یک مسیریاب نیستیم و از سایر رابط های انالوگ و دیجیتال نیز می توانیم استفاده کنیم.


Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26