سه شنبه 4 تیر 1398 | Tuesday 25 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1- 2) نمودار Use case

اولیننموداریکهدرقسمت تحلیل، پیاده سازی می گردد، نمودار مورد کاربر ویا به طورمختصر  u.c  می باشد. این نمودارتمامی کارها و وظایف سیستم را به طورمختصروساده نمایش می دهد.

دراین نمودار، عامل هایی که ازخارج باسیستم درارتباط می باشند، مدیرسیتم، کاربروحسابدارمی باشند.

درقسمت داخلی سیستم، تمامی کارها و وظایف به صورت کلی اورده شده است. تمامی ارتباطات قسمت های مختلف وپیش نیازهای ان نیز به نمایش درامده است. قسمت های اصلی این سیستم شامل ثبت اطلاعات٬ثبت فاکتور، تایید فاکتور، گزارشات مالی٬تخصیص اعتبار ومدیریت سیستم می باشد. این قسمت هاخوداززیر قسمت هایی تشکیل شده که برای مثال می توان مدیریت کاربران، رخدادها وتعیین سطح دسترسی را از قسمت های فرعی بخش مدیریت سیستم دانست. این سیستم تنهادارای یک نمودارموردکاربربوده وهدف ازان به تصویر کشیدن ارتباطات زیر سیستم ها می باشد.

شکل1- 2نمودارUse case

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26