دوشنبه 27 اسفند 1397 | Monday 18 th of March 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1- بخش اول ) نمودارUse Case)

این نمودار نیازهای سیستم را بیان میکند، یک نمودارUseCaseشامل دو جز اصلیActorوUsecaseمیباشد:

 UseCaseusecaseها: قابلیتها یا کارائیها هستندکه سیستم فراهم می اورد.

Actoractorها: عناصری هستند که Usecaseها را بکار می گیرند به عبارت دیگرUseCaseمجموعه از رویداد ها است ، که وقتی یکActor، در سیستم پردازش کاری را انجام می دهد رخ می دهد.

در ادامه نمودار Usecaseاین سیستم (فرم ساز) اورده شده است:

شکل 2-1-  نمودار UseCase

شکل 2-1-  نمودار UseCase

همان طور که در نمودار دیده میشود این سیستم دارای یک اکتور به نام مدیر است که می تواند کارهایی نظیر ایجاد فرم ، ویرایش فرم ، حذف فرم را انجام دهد. علاوه بر این ها امکان ثبت اطلاعات هم برای او فراهم است .

روابطی که بین Usecaseها برقرار است بدین شرح است :

رابطه:Extendارتباط بین دوUsecaseکه حالات خاص یکی در دیگری قرار داده می‌‌شود.(اختیاری)

در این نمودار: ارتباط بین تمام Create، Deleteو Editرابطه Extendاست.

رابطه Include:ارتباط بین دوUsecase  که حالات خاص یکی در دیگری قرار داده می‌‌شود.(اجباری)

در این نمودار:ارتباط بین create، viewوsubmit  رابطه includeاست زیرا تا زمانی یک formرا  نسازیم  نمی توانیم ان را حذف کنیم.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26